Kompetens, engagemang, empati och tillgänglighet

 

Rätts- och verksamhetsområden

Hos oss på WEGA Advokater kan du få professionellt juridiskt stöd av våra erfarna och kunniga medarbetare inom många humanjuridiska områden.

Brottmål

Om du har blivit utsatt för brott eller är misstänkt för brott i Sverige eller utomlands.

Läs mer »

Familjerätt

Ärenden om vårdnadstvister, umgängesrätt, barns boende och internationell familjerätt med mera.

Läs mer »

Socialrätt

Hjälp i samband med tvångsvård och tvångsomhändertaganden - LVU, LVM, LPT och LRV.

Läs mer »

Migrationsrätt

Hjälp inför och under Migrationsverkets asylutredningsprocess.

Läs mer »

Familjerätt

I familjerättsliga ärenden är det i regel alltid bäst att företrädas av ett ombud med bred kompetens som är väl insatt i ärendet för att du som klient ska kunna få det bästa stödet och den bästa rådgivning under processen.

Vi har mycket stor erfarenhet av att hjälpa våra klienter i vårdnadstvister (delad eller enskild vårdnad), frågor om umgänge för barn och boende, verkställighet av mål och utdömande av vite.

Vårdnadstvister och umgängesfrågor
Vårdnad, boende och umgänge för barn

En separation kan ske av flera olika skäl och är ofta väldigt påfrestande. Många gånger kan det också uppstå frågor kring de gemensamma barnen i samband med eller en tid efter separationen.

Om föräldrar inte kan enas i frågor rörande barnen återstår att processa i domstol. I familjerättsliga ärenden är det i regel alltid bäst att företrädas av ett ombud med bred kompetens som är väl insatt i ärendet för att du som klient ska kunna få det bästa stödet och rådgivning under processen. När du står inför att processa om det viktigaste du har i livet är det också av stor vikt att du känner stort förtroende för de ombud som ska företräda dig och att ni tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål för att uppnå det bästa för barnen.

Samtliga av advokatbyråns medarbetare har lång erfarenhet av komplicerade vårdnadstvister, boende- och umgängesprocesser och vi har full förståelse för de svårigheter du som klient kan uppleva med att processa i dessa frågor. Eftersom advokatbyråns medarbetare även besitter bred kompetens inom både socialrätt och brottmål kan vi även ge stöd och hjälp kring i frågor som kan uppstå utanför målet rörande vårdnad, boende och umgänge, något som ofta kan vara till stor hjälp.

I familjerättsliga mål står vardera part sin egen rättegångskostnad, vilket i regel innebär kostnaderna för ombud. I de flesta fall kan du få kostnaderna för ombud till viss del ersatt av ditt försäkringsbolag eller av staten. Kontakta oss så kan vi berätta mer.

Verkställighet och vite
Internationell familjerätt

Brottmål

Om du har blivit utsatt för brott kan du få juridiskt stöd i formen av ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn. Som misstänkt för brott i Sverige har rätt till rättvis prövning och en offentlig försvarare.

Har du utsatts för brott utanför Sverige eller misstänks för brott utomlands kan du också ha rätt till ett ombud i Sverige som bevakar dina intressen.

Målsägandebiträde
Utsatt för brott

Om du har blivit utsatt för brott och åklagaren har inlett förundersökning har du i många fall rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet förordnas och får sitt uppdrag av tingsrätten men arbetar helt självständigt från både polis, åklagare och domstol.

Målsägandebiträdets uppdrag är att tillvarata dina intressen och rättigheter under processen och ska även lämna stöd och hjälp under hela tiden som ärendet pågår, samt även att vid en eventuell rättegång föra talan om skadestånd pga de brott som du utsatts för. Många gånger kan man som utsatt känna oro och det kan uppstå många frågor kring vad som händer i utredningen, och samtliga av advokatbyråns medarbetare har gedigen erfarenhet av att företräda utsatta brottsoffer. Advokatbyråns medarbetare har även särskild kompetens ifråga om att företräda utsatta för sexualbrott och att företräda brottsoffer i mer omfattande och komplicerade brottmål.

Du som utsatt behöver känna förtroende för den som förordnas som målsägandebiträde för dig och du har rätt att begära vem du vill ska förordnas. I kontakt med polisen eller tingsrätt kan du säga att du vill ha en jurist eller advokat från WEGA Advokater. Har du frågor kring detta eller om du vill ha hjälp i kontakten med polis eller domstol med din begäran är du välkommen att kontakta oss.

Alla advokatbyråns medarbetare åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, och vi arbetar med uppdrag runt om i hela landet, förutsatt att vi kan åta oss uppdraget. Är du inte nöjd med de ombud som tingsrätten utsett åt dig kan du även i vissa fall ha rätt att byta och vi kan många gånger hjälpa till med detta i kontakt med domstolen. Har du frågor kring målsägandebiträde är du välkommen att kontakta oss.

Kostnaderna för målsägandebiträde ersätts av staten och är ingenting som du som utsatt behöver stå för själv.

Särskild företrädare för barn
Offentlig försvarare
Brottmål utomlands

Socialrätt

Ett tvångsomhändertagande är en ingripande åtgärd i den enskildes liv och i de rättigheter som den enskilde har. Är du föremål för tvångsomhändertagande har du rätt att begära ett offentligt biträde.

Vi på advokatbyrån WEGA åtar oss löpande ärenden rörande inom socialrätt, dvs i mål som rör LVU, LVM, LPT och LRV. I dessa ärenden företräder vi i regel den som är föremål för myndigheternas åtgärder och för dennes talan inför domstol.

Tvångsvård av unga
LVU

Om du är tvångsomhändertagen enligt lagen om tvångsvård av unga har du rätt att begära ett offentligt biträde som sedan förordnas av förvaltningsrätten.

Du uppger då i kontakt med socialtjänsten eller förvaltningsrätten vilken advokat du begär eller att du begär en jurist eller advokat från WEGA Advokater att förordnas som offentligt biträde för dig. Kostnaden för det offentliga biträdet stannar alltid på staten.

Tvångsvård av missbrukare
Psykiatrisk tvångsvård
Rättspsykiatrisk vård

Migrationsrätt

Människor på flykt undan krig eller andra svårigheter i sitt hemland har rätt att ansöka om skydd i Sverige.

Vi på WEGA Advokater har gedigen erfarenhet av asylärenden och kan bistå inför och under Migrationsverkets asylutredning.

  

Asyl

Många gånger har man som asylsökande endast ett tillfälle att muntligen få berätta om varför man är i behov av skydd.

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du har rätt till skydd i Sverige (asyl) behöver du lämna uppgifter om varför du behöver skydd och är i behov av asyl. Ofta har man bara ett tillfälle att muntligen få berätta om varför man är i behov av skydd. Det är viktigt att du som klient är väl förberedd inför asylutredningen och att du som klient också har kunskap om vilka skyldigheter och rättigheter du har ifråga om din ansökan om asyl. Vi lägger därför stor vikt vid att träffa dig som klient både inför och efter asylutredningen för att kunna biträda dig på bästa sätt under hela processen.

Vill du att en särskild advokat eller jurist hos oss ska biträda dig eller om du önskar att någon från WEGA Advokater förordnas som ditt offentliga biträde bör du redan vid din ansökan om asyl uppge det till Migrationsverket. Kostnaden för det offentliga biträdet bekostas av staten.

Finansiering

Rättsskydd

Målsägandebiträde, offentlig försvarare och särskild företrädare för barn bekostas av staten. Gäller det andra behov kan du få ersättning för dina advokat- eller juristkostnader genom rättsskyddet i din hemförsäkring eller av rättshjälp.

Rättskydd ingår i så gott som samtliga hemförsäkringar men skyddet har nästan alltid en övre kostnadsgräns och du behöver betala en del av kostnaderna. Hur stor andelen är beror på dina försäkringsvillkor. De tvister som brukar omfattas av rättsskyddet i hemförsäkringen är så kallade tvistemål som ska kunna prövas i tingsrätt, hovrätt eller av Högsta domstolen. Tvister som ska handläggas av någon annan domstol eller administrativ myndighet omfattas oftast inte. Hit hör exempelvis Hyresnämnden, Kronofogdemyndigheten och förvaltningsdomstolar.

Rättshjälp

Rättshjälp är till för att hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Med andra ord kan staten under vissa förutsättningar lämna rättshjälp om rättsskyddet i dina försäkringar inte omfattar den rättsliga tvisten.

Rättshjälp beviljas den som har en årsinkomst på under 260 000 kronor. Om du får rättshjälp betalar du en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden, i övrigt står staten för kostnaderna för din advokat. Rättshjälp kan dock inte beviljas i alla typer av rättsliga angelägenheter. Kontakta oss för att få veta mer.

Privat betalning

Vid tvister som inte täcks av rättsskydd eller rättshjälp, eller om du väljer att ha ett privat ombud, kommer du att behöva betala kostnaden för din advokat själv.

Under vissa omständigheter får du själv stå för kostnaden. Om du misstänks för brott som endast kan leda till bötesstraff så har du normalt sett inte rätt till en offentlig försvarare. Du kan då anlita en privat försvarare, vilket du också kan göra om du vill byta din offentliga försvarare när domstolen inte tillåter ett byte. Du behöver komma överens om arvodet med din advokat innan processen påbörjas.