Kompetens, engagemang, empati och tillgänglighet

 

Medarbetare

Mia Joleby

mia@wegaadvokater.se

0768-977 611

Mer om Mia »

Stäng »

Advokat

Mia arbetar med brottmål, familjerätt och socialrätt. Mia åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon företräder klienter i vårdnads, boende och umgängestvister och är biträde i LVU-mål. Mia är grundare och innehavare till WEGA Advokater.

Mia är specialiserad på brottmål och har stor erfarenhet av att biträda klienter i sexualmål, kopplerimål samt mål där det föreligger hotbild och hedersproblematik. Mia samarbetar sedan flera år med GAPF och är rådgivare till människor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Mia åtar sig även förordnanden som offentlig såväl som privat försvarare samt företräder klienter som misstänkts för eller utsatts för brott utomlands.

Mia har mångårig erfarenhet inom vårdnads-, boende- och umgängestvister samt frågor rörande äktenskapsskillnad, äktenskapsförord och samboavtal. Mia arbetar med internationell familjerätt och är medlem i VOCAL (Victims of Crime Association of Lawyers). Hon samarbetar med flera advokatbyråer i Frankrike och åtar sig föreläsningsuppdrag. Mia talar engelska och franska.

Caroline Brännström

caroline@wegaadvokater.se

0723-869 403

Mer om Caroline »

Stäng »

Advokat

Caroline arbetar med brottmål, familjerätt, socialrätt och internationell privaträtt. Caroline åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i mål rörande internationell familjerätt.

Caroline har specialistkompetens i mål rörande sexuella övergrepp över internet (s.k. grooming) där hon företrätt utsatta både i Sverige och utomlands och har därigenom också kompetens inom brottmål med internationell anknytning. Hon har stor erfarenhet av att arbeta i komplexa mål där sexuellt våld, hotbilder eller hedersproblematik förekommer. I familjerättsliga frågor arbetar Caroline i mål som rör vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet och utdömande av vite.

Caroline åtar sig även uppdrag som ombud i mål rörande internationell privaträtt (internationell familjerätt) och arbetar med samtliga ärenden inom socialrätt (LVU, LVM, LPT samt LRV) och har anlitats som ombud för socialnämnden i dessa ärenden. Caroline är ideellt engagerad i flertalet organisationer, bl.a. Unga relationer och Ellencentret där hon besvarar frågor om våld i nära relation samt frågor om sexuellt våld för unga som befinner sig i prostitution.

Lydia Hyltén-Cavallius

lydia@wegaadvokater.se

0723-869 413

Mer om Lydia »

Stäng »

Advokat

Lydia arbetar med brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt. Lydia åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon företräder klienter i familjerättsliga mål och åtar sig även uppdrag som biträde i mål som rör tvångsvård.

Lydia är specialiserad på brottmål och har särskild erfarenhet av mål som rör sexualbrott, våld i nära relation och mål av hedersrelaterad karaktär. Hon har stort engagemang för personer som befinner sig i svåra och utsatta situationer. Lydia har även god kunskap av att företräda barn och unga som blivit utsatta eller är misstänkta för brott. I familjerättsliga tvister arbetar Lydia med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge om barn samt verkställighet och utdömande av vite.

Lydia åtar sig även uppdrag som rör tvångsvård (LVU, LVM och LPT) och har dessutom erfarenhet av att företräda kommuner i dessa ärenden. Därutöver åtar sig Lydia även uppdrag inom migrationsrätt. Vid sidan av advokatbyrån arbetar Lydia ideellt för Storasyster, en ideell organisation som vänder sig till den som blivit utsatt för sexuella övergrepp. Där bistår hon med att besvara juridiska frågor kring sexualbrott och rättsprocesser.

Nicole Smith

nicole@wegaadvokater.se

0702-100 951

Mer om Nicole »

Stäng »

Advokat

Nicole arbetar med familjerätt inkluderande äktenskapsskillnadsmål, vårdnads-, boende- och umgängesmål, underhållsbidragsmål, ekonomisk familjerätt och internationell familjerätt samt med brottmål och socialrätt.

Nicole företräder klienter i vårdnads-, boende- och umgängestvister, i mål om underhållsbidrag till barn, i ärenden vid fall av bortförande av barn enligt Haagkonventionen, agerar ombud i bodelningar efter skilsmässa / separation och är behjälplig vid upprättande av äktenskapsförord, samboavtal samt testamenten. Nicole åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, offentlig försvarare, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde i mål där barn blivit tvångsomhändertagna (LVU-mål).

Nicole är specialiserad inom internationell familjerätt och har stor erfarenhet av familjeärenden av internationell karaktär. Nicole har mångårig erfarenhet inom äktenskapsskillnadsmål med därtill hörande frågor samt vårdnads-, boende- och umgängestvister samt ärenden avseende verkställighet och utdömande av vite.

Victoria Aru

victoria@wegaadvokater.se

0708-938 737

Mer om Victoria »

Stäng »

Advokat

Victoria arbetar med brottmål, familjerätt och socialrätt. Victoria åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon företräder klienter i vårdnads-, boende- och umgängestvister och är biträde i LVU-mål.

Victoria är specialiserad på brottmål och familjerätt. Hon har stor erfarenhet av att biträda klienter där det föreligger en hotbild och hedersproblematik och Victoria arbetar särskilt i processer som rör barn, oavsett vårdnadstvist, brottmål eller LVU. Inom dessa områden har Victoria särskild erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt bemöta såväl barn som vuxna.

Victoria åtar sig även förordnanden som offentlig såväl som privat försvarare.

Biträdande jurist

Louise arbetar med familjerätt och är specialiserad inom den ekonomiska familjerätten. Louise åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, agerar ombud i bodelningar, arvstvister samt vårdnads-, boende- och umgängesmål. Louise tar även uppdrag som boutredningsman samt bodelningsförrättare.

Louise avlade sin juristexamen 2011 från Uppsala universitet, med fördjupningskurser i internationell ekonomisk familjerätt.
Louise har även lång erfarenhet av att upprätta bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, skuldebrev, framtidsfullmakter, gåvobrev, samäganderättsavtal, bodelningsavtal samt köpehandlingar.

Louise Hedman

louise@wegaadvokater.se

0760-380 393

Mer om Louise »

Stäng »

Rosanna Oscarés

rosanna@wegaadvokater.se

0708-28 26 56

Mer om Rosanna »

Stäng »

Biträdande jurist

Rosanna arbetar med byråns samtliga rättsområden och handhar även indrivningen av byråns klientfordringar. Rosanna åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn, målsägandebiträde, ombud i mål rörande vårdnad, boende och umgänge samt som offentligt biträde i mål om LVU, LPT, LRV och asyl.

Rosanna avlade sin juristexamen från Örebro universitet 2023 med fördjupningskurser inom straffrätt och barnrätt. Rosanna har även deltagit på ett utbyte med universitetet i Seoul under en internationell skatterättslig konferens. Rosanna har varit verksam vid advokatbyrån sedan 2021, inledningsvis som praktikant och sedan som advokatsekreterare.

Under studietiden har Rosanna engagerat sig i ett antal ideella verksamheter, däribland stadsmissionen i Uppsala samt andra frivilliga organisationer. Rosanna har därutöver en stor erfarenhet av att arbeta med människor som lider av kognitiva nedsättningar efter att ha arbetat flertalet år inom rättspsykiatrin.

Glada medarbetare på Wega harw genomgång och sitter med sina datorer

Samarbeten

Flera av advokatbyråns medarbetare är engagerade ideellt och anlitas som föreläsare inom samtliga rättsområden. Här kan du läsa mer om de ideella organisationer som advokatbyråns medarbetare är engagerade i och deras verksamhet.

GAPF

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld som grundades år 2001 av Sara Mohammad. GAPF vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av - hedersrelaterat våld. Hos GAPF kan den som är utsatt få stöd och hjälp, och även juridisk rådgivning kring sin situation.

Advokat Mia Joleby är särskild engagerad i verksamheten och flera av advokatbyråns medarbetare är verksamma vid GAPF genom att regelbundet svara på frågor från utsatta, bl.a. i den chatt som du finner på GAPF:s hemsida. Advokatbyråns medarbetare har även föreläst under utbildningsdagar för nya volontärer.

Här kan du läsa mer om GAPF

 

Storasyster

Storasyster är med sina 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. De tar årligen emot över 2 500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Storasyster tar emot alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De erbjuder även stöd till anhöriga. Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld inom tre fokusområden: prevention, stöd och opinionsbildning.

Storasyster erbjuder stödgrupper, samtalsstöd, chattjour, medföljandestöd och juridisk rådgivning, samt ger utbildningar och driver opinion med visionen om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Advokat Lydia Hyltén-Cavallius är särskilt engagerad i Storasyster där hon är verksam som Storasysterjurist där hon emot frågor och funderingar som brottsoffer har och lämnar kostnadsfri juridisk rådgivning.

Här kan du läsa mer om Storasyster

 

Unga Relationer

Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis. Ungarelationer.se drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter som sedan 2010 mött unga utsatta för våld både online på chatt och i sin 1000-mottagning. På Ungarelationer.se finns bl.a. en kunskapsbank där det går att läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara. Det går även att chatta varje dag mellan kl. 20-22.

Advokat Caroline Brännström är särskild engagerad i Unga relationer där hon svarar på frågor och funderingar och lämnar juridisk rådgivning kring våld i nära relation.

Här kan du läsa mer om Unga Relationer

 

Ellencentret

Ellencentret riktar sig till ungdomar som har sex mot ersättning eller använder sex som självskada och som därigenom är en särskilt utsatt grupp. Även Ellencentret drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter som sedan 2010 mött unga utsatta för våld både online på chatt och i sin 1000Mottagning. På Ellencentret finns information och det går även att chatta.

Advokat Caroline Brännström är också särskilt engagerad i Ellencentret där hon svarar på frågor och funderingar och lämnar juridisk rådgivning till de som befinner sig i utsatthet då de har sex mot ersättning eller använder sex som självskada.

Här kan du läsa mer om Ellencentret

 

Kontakta oss

Kontakta oss